ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Η   AZIMUTH SA   ιδρύθηκε   το  έτος  2009 (Φ.Ε.Κ. 11756/30.9.2009 Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών).  Η  έδρα  της  Εταιρείας και τα κεντρικά της γραφεία  βρίσκονται  στο Δήμο    Σερρών,   οδός   Δ. Σολωμού  12 . Η Εταιρία διαθέτει υποκατάστημα στη Θεσσαλονίκη, που βρίσκεται στη Λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμανλή 170 . Στο σκοπό της εταιρείας περιλαμβάνεται η ανάληψη και εκτέλεση παντός είδους Τεχνικών έργων του Δημοσίου ή Νομικών προσώπων Δημοσίου Δικαίου, οργανισμών που λειτουργούν με οποιαδήποτε μορφή Δημοσίου ή ιδιωτικού Δικαίου των οργανισμών τοπικής αυτό-διοίκησης ή Δημοσίων Επιχειρήσεων, είτε με απ' ευθείας ως ανάδοχος είτε μετέχοντες σε κάθε είδους Εταιρεία ή Κοινοπραξία εκτελέσεως τέτοιων έργων, συμμετέχοντας σε κάθε είδους διαγωνισμού ή δημοπρασία για την ανάληψη τους προς επιδίωξη των σκοπών της Εταιρείας και να συνεργάζεται με οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο. Επίσης στο σκοπό της εταιρίας περιλαμβάνεται και δραστηριοποίηση της στον τομέα της κτηματαγοράς (REAL ESTATE). Η δραστηριότητα της Εταιρίας αναπτύσσεται σε ολόκληρη τη χώρα και στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων. Σήμερα η εταιρία καλύπτει όλους τους τομείς δραστηριότητας των μεγάλων Δημοσίων Έργων υποδομής και των Ιδιωτικών Οικονομικών Έργων.

 


Διακριτικός Τίτλος:AZIMUTH SA
Δραστηριότητα:ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
Διεύθυνση:ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΣΟΛΩΜΟΥ 12
ΤΚ:62122
Περιοχή:ΣΕΡΡΕΣ
Πόλη:ΣΕΡΡΕΣ
Τηλέφωνο:2321068220
ΑΦΜ:999647336
ΔΟΥ:Α ΣΕΡΡΩΝ
ΑΡ. ΓΕΜΗ:121908852000

Δημοσίευση από την Web intelligence ΗΟΥΣ 71 ΑΘΗΝΑ 11853 || ΤΗΛ/ΦΑΞ: 2114043815